Hodowla perliczek

Woliery dla perliczek i bażantów


Zobacz także inne artykuły:

 • Budynek inwentarski
 • Jak hodowlać
 • Sprzedaż perliczek

 • Strona główna
 • kontakt


 •      Właściwie i racjonalnie użytkowane pomieszczenia dla młodych perliczek tuczonych są rękojmią utrzymania zdrowego i żywotnego stada.

  Woliera dla perliczek z podłogą z siatki zgrzewanej.
       Przystępując do budowy woliery dla perliczek należy brać pod uwagę rozwój perspektywiczny i przewidzieć możliwości dalszej rozbudowy zarówno pomieszczeń wychowalni, jak i samej woliery. Nowo powstałą wolier należy ustawić na osi północny wschód - południowy zachód lub południowy wschód - północny zachód, albowiem to usytuowanie umożliwia stworzenie lepszych warunków środowiskowych, zwłaszcza jeśli chodzi o utrzymanie równomiernej temperatury oraz oświetlenie. Woliera powinna być budowana na gruncie lekkim, przepuszczalnym, w miejscu przewiewnym, ale osłoniętym od strony najczęściej wiejących wiatrów. Jako teren pod fermę nie nadają się wszelkiego rodzaju obniżenia terenu oraz miejsca osłonięte gęstym zadrzewieniem, gdzie często występują mgły.

       W warunkach krajowych najkorzystniejsze efekty ekonomiczne uzyskuje się przy obsadzie do 14-16 sztuk jednodniówek na 1 m2 powierzchni wychowalni (licząc wyłącznie powierzchnię użytkową woliery). Norma ta odnosi się zarówno do pomieszczeń nowych, jak i adaptowanych wyposażonych w urządzenia do mechanicznej wentylacji. Przy stosowaniu wentylacji wyłącznie grawitacyjnej dopuszcza się obsadę tylko 8-10 sztuk na 1 m2. Wprowadzenie obsady ponadnormatywnej jest ze wszech miar niekorzystne i poważnie zwiększa ryzyko odchowu. Mało doświadczeni hodowcy nie powinni brać do jednorazowego odchowu większych partii niż do 500 jednodniówek, na co potrzeba około 30-40 m2 powierzchni wychowalni i proporcjonalnie więcej powierzchni wolier. Doświadczeni hodowcy dysponujący większymi pomieszczeniami powinni je rozdzielić siatką heksagonalną lub polietylenową na kojce mieszczące po około 500 sztuk, przy czym ścianki rozdzielcze (siatki) powinni pokryć deskami przynajmniej do wysokości 1 m od podłogi. Drewniana ścianka powinna być jednolita, równa i mieć, tak jak podłoga.

  Perliczki białe w wolierze.
        Stosowanie proponowanych segmentów w wychowalniach zmniejsza w znacznym stopniu niebezpieczeństwo masowych upadków, spowodowanych spieszeniem perlic, a ponadto ułatwia walkę z kokcydiozą, która, podobnie jak przv odchowie młodych kurcząt tuczonych, może powodować dość znaczne straty. Najkorzystniejsze warunki osiąga się w wychowalniach podzielonych na segmenty o szerokości 5 - 7 m i długości w granicach 6 - 8 m, czyli zbliżone do kwadratu. Przed przystąpieniem do budowy fermy perliczej i wolier nie wolno zapomnieć o sprawdzeniu, czy posiadane ujęcia wodne zaspokoją przewidywane zapotrzebowanie na wodę, a także, czy woda z nich nadaje się do picia dla zwierząt. Dla jednej młodej perliczki należy zapewnić około 0,3 l świeżej i czystej wody dziennie, co wystarcza zarówno do picia, jak i do mycia sprzętu oraz przyrządzania paszy.

       Jeżeli istnieją uzasadnione obawy co do zdatności wody do picia dla ptaków lub co do pełnego pokrycia zapotrzebowania fermy na wodę, należy raczej zaniechać budowy wolier i budynków w tym miejscu, a znaleźć nową i pewniejszą lokalizację.

       Z praktyki wielu hodowców wiadomo, że niebranie pod uwagę zaopatrzenia w wodę może spowodować poważne zakłócenia w pracy fermy oraz podwyższyć koszty produkcji ze względu na konieczność dowożenia wody z innych ujęć.


  Perliczki w ojczystym kraju na wolności       Wszystkie pomieszczenia na fermie perliczek, zarówno wychowalnie, jak i woliery, powinny zbudowane solidnie, z materiałów trwałych gwarantujących maksymalne bezpieczeństwo i ergonomię. Sama woliera dla perliczek powinna być wygodna i przytulna oraz powinna mieć niezbędne wyposażenie. Najlepszym materiałem do budowy wychowalni dla młodych perliczek tuczonych jest drewno i siatki z oczkiem sześciokątnym powlekane, ze względu na właściwośc. Siatki są dostępne w Internecie jednak najlepiej nie eksperymentować by nie trafić na kiepskiej jakości chińskie produkty. Dobrą jakość siatek oferują sklepy: rabatka.pl, hodowlany.pl.

       Sposób usytuowania woliery oraz wychowalni, jak również ich kształt czy konstrukcję należy w każdym przypadku dostosować do istniejących warunków, lokalizacji, przewidywanego systemu wychowu, przewidywanej wielkości produkcji.

  (c) www.perliczki.pl