Hodowla perliczek

Hodowla perliczek


Zobacz także inne artykuły:

 • Budynek inwentarski
 • Woliera

 • Strona główna
 • kontakt


 •       Szczególnie szybka przemiana materii, jaką charakteryzują się perliczki, oraz względy ekonomiczne wymagają od producenta stworzenia idealnych wprost warunków środowiskowych zapewniających zaspokojenie wszelkich potrzeb ptaków. Każdy nakład na poprawę warunków środowiska zwraca się wielokrotnie, i to w bardzo krótkim czasie.

  Mlode perliczki
       Perliczki są łatwe do chowu, ale jako ptaki pochodzenia afrykańskiego potrzebują odpowiednich warunków termicznych, zwłaszcza w pierwszych 2-3 tygodniach odchowu, i dostarczenia olbrzymich wprost, w porównaniu z innymi gatunkami zwierząt gospodarskich, ilości świeżego powietrza. Ponadto ze względu na ich delikatność i wrażliwość na urazy mechaniczne konieczne jest stosowanie takich rozwiązań budowlanych i takiego usytuowania sprzętu, aby ograniczały do minimum możliwość wszelkiego rodzaju zgniatania i obijania się ptaków o przedmioty i wystające części pomieszczenia. Z uwagi na dużą płochliwość perliczek niezbędne jest usunięcie wszelkich źródeł hałasu. Dlatego pomieszczenia, wybiegi i woliery dla perlic należy budować możliwie daleko od linii kolejowych, dróg publicznych, fabryk itp.

  Perliczki Afrykańskie na fermie
       Pomieszczenia dla perliczek muszą być łatwe do mycia, czyszczenia, przeprowadzania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, zabezpieczone przed gryzoniami i dzikim ptactwem, zwłaszcza nocnym, a co najważniejsze - suche. Dobra izolacja od podłoża, prawidłowe odaszenie i system wentylacyjny zabezpieczą optymalną wilgotność w pomieszczeniu, a tym samymi zmniejszą możliwość zachorowań ptaków. Spełnienie wymienionych warunków w poważnej mierze zmniejsza ryzyko produkcji.

       Jednym z bardzo istotnych czynników wpływających na dobry odchów jest sprawna i prawidłowe działająca wentylacja. Największa trudność w rozwiązaniu tego problemu polega na tym, że w pomieszczeniu dla perliczek hodowca musi wymieniać powietrze bardzo często, a dotychczas stosowane systemy wentylacyjne nie zabezpieczają równomiernej wymiany we wszystkich częściach pomieszczenia. Większość aktualnych rozwiązań wentylacyjnych nie zapewnia odpowiedniej częstotliwości wymian powietrza w partiach najbliższych ściółki.

       Dobrze urządzona ferma młodych perliczek rzeźnych powinna nie tylko gwarantować jak najlepsze warunki odchowywanym w niej ptakom, ale także umożliwiać sprawną i ekonomiczną obsługę, gdyż tylko wówczas możliwe jest osiągnięcie korzystnych wyników produkcji. W dobrze zorganizowanej fermie poza wychowalnią dla ptaków powinien być kantorek dla obsługi z wziernikiem (okienkiem) do wychowalni, szczególnie przydatnymi w okresie pierwszych trzech tygodni tuczu, oraz pomieszczenia takie, jak magazyn na pasze zbożowe i mieszanki paszowe, magazyn na susze i ściółki, zadaszone silosy na kiszonki oraz pomieszczenie do przyrządzania karmy i naprawy sprzętu.

  Portret perlika - przepiekny
       Wielkość poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do przewidywanej wysokości produkcji, przy tym należy uwzględnić konieczność składowania pasz, zwłaszcza pasz pomocniczych, nie dostarczanych przez przemysł jajczarsko - drobiarski, a niezbędnych w produkcji.

       Budując nowe pomieszczenia dla perliczek albo przystosowując już istniejące należy7 brać pod uwagę przede wszystkim ich funkcjonalność i taniość. Pomieszczenia muszą gwarantować zachowanie niezbędnego minimum wymagań dotyczących warunków środowiskowych (temperatura, wentylacja) oraz właściwe wyposażenie w prawidłowy sprzęt do karmienia i pojenia, a ponadto dobre jego usytuowanie, aby7 ptaki miały zawsze do niego dostęp. Nie można zapominać, że perliczki w wychowalni pobierają pokarm, przetwarzają go na mięso, odpoczywają, a również wydalają odchody, w związku z czym należy tak ją budować i wyrposażać, aby wszystkie te funkcje mogły być spełnione.

       W praktyce stwierdzono, że perliczki, pomimo wyjątkowej zdrowotności, w warunkach intensywnego, masowego chowu, są mniej odporne na uciążliwe warunki bytowania - łatwiej zapadają na choroby. Prawidłowo zbudowane pomieszczenie, a zwłaszcza wychowalnie z dobrych materiałów budowlanych, odpowiednie urządzenia ogrzewcze i wentylacyjne wpływają w znacznymi stopniu na potanienie kosztów produkcji i podwyższenie wyników produkcyjnych, a tymi samym na ekonomikę produkcji.

  (c) www.perliczki.pl